Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İntizam Kollegiyasının tərkibi
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN İNTİZAM KOLLEGİYASININ TƏRKİBİ
 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Sədrinin 08 yanvar 2001-ci il tarixli 5 saylı əmri ilə İntizam Kollegiyası aşağıdakı tərkibdə yaradılmışdır.
 
Məmmədov Rafiq Uğuz oğlu – sədr
Hüseynov Zeyqəm Hüseyn oğlu – üzv
Rüstəmov Əli Məhəmməd oğlu – üzv
Əsədov Bağır Həbib oğlu – üzv
Nağıyev İman Məmməd oğlu – üzv
 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi
Plenumunun 22 fevral 1999-cu il tarixli,
2 saylı qərarı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞ,
Plenumun 2001-ci il 11 yanvar tarixli,
8 saylı qərarı ilə DƏYİŞİKLİK EDİLMİŞDİR.