Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Ali Məhkəmə kollegiyalarının iş qaydası
 
Ali Məhkəmə səlahiyyətinə aid edilmiş işlərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada və hədlərdə kollegiyaların iclaslarında baxır.

Məhkəmə kollegiyalarında işlərə baxmaq üçün məhkəmə tərkibləri yaradılır.

Məhkəmə kollegiyalarının işinə rəhbərliyi kollegiyanın sədrləri həyata keçirirlər.
 
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
maddə 82.